MENU

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

3 sierpnia 2018 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481) oraz Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480), które stanowią wdrożenie dwóch unijnych aktów prawnych: rozporządzenia 403/2016, w którym zdecydowano, jaką wagę mają poszczególne naruszenia, a więc za które z nich grozi utrata uprawnień transportowych, oraz dyrektywy (UE) 2015/719 dotyczącej dopuszczalnych wymiarów i obciążeń pojazdów  w ruchu międzynarodowym. Większość zmian wchodzi w życie 3 września 2018 r.

Podział naruszeń

W znowelizowanej ustawie o transporcie drogowym wprowadzono trzy kategorie naruszeń w zakresie obowiązków i warunków przewozu drogowego:

  1. PN – poważne naruszenia,
  2. BPN – bardzo poważne naruszenia
  3. NN – najpoważniejsze naruszenia

Powyższa zmiana ma na celu zapewnienie dostępu do informacji między Polską,
a pozostałymi członkami UE, które mogą skutkować utratą dobrej reputacji (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego). Wszczęcie postępowania w sprawie wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń, jak również od uprzedniego poinformowania przez organy administracji o możliwości wszczęcia procedury cofnięcia dobrej reputacji, gdy zostaną wykryte 3 poważne naruszenia i 1 bardzo poważne, w odniesieniu do 1 kierowcy. Wysłanie takiego ostrzeżenia stanowi warunek późniejszego prowadzenia postępowania.

Zmiana wysokości kar za naruszenia

Nowe regulacje wprowadzają również zmianę rodzaju sankcji za naruszenia ustawy. I wiele wykroczeń zostaje zastąpionych karami pieniężnymi nakładanymi w postępowaniu administracyjnym. Np. podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie, zaś zarządzający transportem, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszy obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie. Maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej wzrośnie z: 10000 zł do 12000 zł, zaś w przypadku zarządzającego transportem będzie wynosić 3 000 zł.

Ustawa wprowadza również katalog naruszeń dotychczas niesankcjonowanych, tj.: brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie cyfrowym, czy przekroczenie 10 godzin czasu pracy wykonywanej w porze nocnej.

Nowa ustawa o tachografach

Jednym z najważniejszych przepisów pojawiających się w nowelizacji, wpływającym bezpośrednio na podniesienie bezpieczeństwa na drogach, jest wprowadzenie zakazu produkcji, dystrybucji, reklamy, sprzedaży lub udostępniania w inny sposób, urządzeń, przedmiotów lub oprogramowań wykonanych lub przeznaczonych do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf. Osoba, która naruszy wprowadzony zakaz, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.