MENU
Board 1076666 960 720

Zmiany w katalogu zwolnień z podatku PIT

Nowy Ład wprowadził zmiany nie tylko w obszarze wspólnych rozliczeń podatkowych czy karty podatkowej, ale również w katalogu zwolnień z podatku PIT. Wprowadzono do niego m.in:

1. dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu

2. odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub
od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

3. dochody uzyskiwane z tytułu:

  1. świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych
  2. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, otrzymanych w ramach programów specjalnych
  3. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie, otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z
    miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń, otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie
  4. stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
    promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4. dochody uzyskiwane z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej – w określonych warunkach

5. przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

6. przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł – również w określonych warunkach

7. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o
zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w
przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny

Ulga dla klasy średniej

Ponadto, Nowy Ład zakłada także wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Polegać ma ona na możliwości odliczenia od dochodu do opodatkowania przez pracowników lub osoby prowadzące działalność gospodarczą kwoty, którą oblicza się według wzoru:
1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł
i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a ustawy o PIT.
Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości określonej jest stosowana,
jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.
W przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku
podatkowym.

Pozostałe ulgi

Zgodnie z założeniami Nowego Ładu, wprowadzona zostanie ulga w postaci prawa do odliczenia od podatku przez podatników, rozliczających się wg skali podatkowej kwoty 1 500 zł, jeżeli podatnik w roku podatkowym jest rodzicem albo opiekunem prawnym, który:
– jest:
a) panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,
b) osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych
przepisów,
c) osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw
rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, oraz
– samotnie wychowuje dzieci:
a) małoletnie,
b) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
c) pod określonym warunkami także pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia,
uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych
przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.

Ponadto, mały podatnik uprawniony do zwrotu podatku VAT naliczonego z uwagi na jego nadwyżkę nad podatkiem VAT należnym w niektórych przypadkach może być uprawniony do odliczenia kwoty odpowiadającej 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2 000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym.

Zmiany w ulgach podatkowych niewątpliwie są jednym z najważniejszych aspektów Nowego Ładu, jednak przedstawione powyżej regulacje są jednymi z najważniejszych założeń ustawy.