MENU

Zmiany w naliczeniu odsetek uregulowanych w ustawie o transakcjach handlowych

38Pod koniec lipca 2015 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy uproszczenia i ujednolicenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym oraz zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie naliczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (druk nr 3760).

W ustawie o transakcjach handlowych zaproponowano wprowadzenie mechanizmu naliczania odsetek za opóźnienie, zgodnie z którym odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych stanowią sumę stopy referencyjnej i 8 punktów procentowych (zmiany w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy, wprowadzenie definicji tych odsetek w art. 4 ustawy), co jest zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dyrektywie.

W ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadzone zostanie również – wynikające z dyrektywy 2011/7/UE (art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 2) – rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość stopy referencyjnej, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości odsetek za opóźnienie, ustalana będzie dwa razy w roku: dla I półrocza – 1 stycznia danego roku, dla II półrocza – 1 lipca danego roku (art. 8b projektu).

Wydaje się, że powyższa zmiana uprości kwestie związane z wyliczeniem odsetek przy transakcjach handlowych, gdyż jest zbieżna z dyrektywą oraz regulacjami przyjętymi przez inne państwa europejskie w związku z implementacją dokumentu harmonizującego.

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.