MENU

Zmiany w obrocie gotówkowym pomiędzy przedsiębiorcami?

company-975968_960_720W dniu 26 stycznia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w art. 22 dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obecne przepisy nie przewidują sankcji za naruszenie tego limitu. Zgodnie z uzasadnieniem opublikowanego projektu, w obrocie gospodarczym, w praktyce nie dokonuje się płatności gotówkowych zbliżonych wartością do opisanego w art. 22 Ustawy o swobodzie działalności limitu. W ocenie ustawodawcy faktury gotówkowe opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych , należy uznać, za takie które nie miały miejsca. Co w konsekwencji wpływa na unikanie opodatkowania oraz rozwój szarej strefy.

Z uwagi na powyższe proponuję się zmianę art. 22 ust.1 pkt. 2 poprzez ograniczenie transakcji gotówkowych do kwoty 15.000 złotych to jest w zasadzie czterokrotnie w stosunku do obecnie obowiązującego limitu. Jednocześnie proponuje się zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych polegające na konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a także braku prawa do zaliczenia do takich kosztów kwoty płatności w przypadku, gdy podatnik dokona płatności z pominięciem rachunku bankowego przy transakcji ponad kwotę 15.000 złotych, co oznacza wprowadzenie sankcji podatkowej w przypadku naruszenia ustalonego limitu.

Projekt ustawy przewiduje przepisy przejściowe tj. uregulowania które miałyby zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie nowe przepisy nie miałyby zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby limitu dotychczasowego tj. 15.000 euro. Ponadto nowych zasad związanych z uregulowaniami dotyczącymi sankcji podatkowej w przypadku przekroczenia limitu nie stosowałoby się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa miałby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281453