MENU

Zmiany w odsetkach od zaległości podatkowych

taxes-740202_960_720Od zaległości podatkowych, tj. nie zapłaconych w terminie podatków co do zasady naliczane są odsetki za zwłokę. Jeżeli kwota wpłacona na poczet należności nie pokrywa całości zadłużenia, jest ona proporcjonalnie rozkładana pomiędzy kwotę zaległości podatkowej a kwotę naliczonych za zwłokę odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Obecnie stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki. Stawki obniżonej nie stosuje się do korekty deklaracji:

1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Od 1 stycznia 2016 roku stawka obniżona będzie wynosiła 50%, jeżeli prawnie skuteczna korekta deklaracji zostanie złożona nie później niż w terminie 6 mies. od dnia faktycznego terminu na złożenie deklaracji oraz całość zadłużenia zostanie uregulowana w terminie 7 dni od daty złożenia korekty deklaracji, odstępuje się natomiast od obowiązku motywowania złożenia korekty.

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadza się również stawkę podwyższoną w wysokości 150% stawki podstawowej od zaległości w podatku od towarów i usług i w podatku akcyzowym w przypadku:

1)   zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,

2)   korekty deklaracji:

a)  złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

b)  dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

– jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, ze zm.),

3)   ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie nowelizacyjnej (czyli w ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015 r., poz. 1649 ze zm.) do zaległości podatkowych powstałych przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed początkiem 2016 roku stosuje się przepisy  dotychczasowe, z tym że złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyn korekty. Ponadto do zaległości podatkowych powstałych przed początkiem 2016 roku stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli do dnia 30 czerwca 2017 roku) i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.