MENU

Zmiany w pełnomocnictwach w sprawach podatkowych

man-875702_960_720Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649 ze zm.) wprowadza znaczące zmiany w kwestii udzielanych pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Zmiany obowiązują od dnia  1 stycznia 2016 r., z wyłączeniem nowych uregulowań o pełnomocnictwach ogólnych, które co do zasady wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Główna zmiana dotyczy wprowadzenia podziału na pełnomocnictwa ogólne, szczególne oraz do doręczeń.

Zgodnie z obecnym brzmieniem Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo wskazywać powinno dane identyfikujące mocodawcę (w tym jego identyfikator podatkowy), dane identyfikujące pełnomocnika (w tym jego identyfikator podatkowy), w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny (o ile nie posiada identyfikatora podatkowego), adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego adres elektroniczny.

Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016 r. pozwoli podatnikom wyznaczyć jedną osobę reprezentującą ich we wszystkich sprawach przed organami podatkowymi oraz przed organami kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłaszane będzie przez mocodawcę, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w rozporządzeniu wydawanych przez Ministra Finansów.  W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składane  będzie w formie pisemnej  według wskazanego wzoru.  Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy będą mogli sami zgłaszać udzielone im pełnomocnictwa ogólne oraz zawiadamiać o ich zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji. W przypadku pełnomocników nieprofesjonalnych zgłoszenia będzie dokonywał wyłącznie mocodawca, w przypadku pełnomocników profesjonalnych będzie mógł tego dokonać zarówno mocodawca, jak i pełnomocnik. Zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego będzie możliwe również za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, skąd zostanie automatycznie przekazane do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Ponadto pełnomocnictwo zgłoszone w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych musi być opatrzone podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo szczególne będzie traktowane jak dotychczasowe pełnomocnictwa składane w jednej konkretnej sprawie z tą zmianą, iż został do niego ustanowiony specjalny druk, tak z resztą jak i do pozostałych pełnomocnictw. Pełnomocnictwa zgłoszone do 31 grudnia 2015 r. od 1 stycznia 2016r. będą traktowane jak pełnomocnictwa szczególne. W przeciwieństwie do pełnomocnictwa ogólnego, w pełnomocnictwie szczególnym pozostaje możliwość zgłoszenia go na piśmie oraz w formie ustnej do protokołu, co nie wyklucza oczywiście możliwości zgłoszenia w formie elektronicznej.

Jako trzecie pełnomocnictwo  Ordynacja Podatkowa wymienia pełnomocnictwo do doręczeń niezbędne w sytuacji,  jeżeli strona nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy  zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej bądź gdy nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania. Jeżeli obowiązek ustanowienia pełnomocnictwa do doręczeń nie zostanie dopełniony, wówczas pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń nie dotyczy przypadków, gdy doręczanie korespondencji stronie następuje w formie elektronicznej.