MENU

Zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od dnia 19 września 2020 r.

Wraz z wejściem w dniu 19 wrześni 2020 r. w życie zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471) nastąpiła mała rewolucja w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z obecnym regulacjami projekt budowlany zostaje rozdzielony na:
– projekt zagospodarowania działki lub terenu
– projekt architektoniczno-budowlany
– projekt techniczny.
Przed wskazaną zmianą projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym elementy zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny.

Po zmianach najpierw organ administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Projekt techniczny przedkładany będzie organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Dotychczasowe przepisy obejmowały jedno postępowanie w przypadku wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez zezwolenia czyli tzw. samowoli budowlanej. Zmiany wprowadziły odrębne postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy. Wprowadzono uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub części obiektów budowlanych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Nie można jednak wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 r. dla samowoli budowlanej wydany został nakaz rozbiórki.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która spowoduje zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia składanego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stworzono zamknięty katalog przypadków, dla jakich robót budowlanych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego.
Jest to konieczne w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę. Taki obowiązek jest konieczny również wtedy, gdy budowa jest realizowana na zgłoszenie.


Zawężona zostanie definicja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Obszar oddziaływania będzie wyznaczany jedynie w stosunku do ograniczeń w zabudowie.

Po wejściu w życie nowelizacji zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana na przeniesienia pozwolenia na budowę, jeśli własność bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę przejdą na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie decyzji.

Z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zostały zwolnione biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. W nowelizacji pojawiły się też zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko tych przydomowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolniono urządzenia melioracji wodnej, a także budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

Przepisy, które obowiązywały przed 19 września 2020 r. będą mogły być stosowane w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych gdy zamierzenie budowlane realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, wydanych przed wejściem w życie zmian lub gdy inwestor wystąpi w terminie 12. miesięcy od dnia wejścia w życie zmian z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego albo dokona zgłoszenia, dołączając do wniosku projekt budowlany sporządzony na zasadach dotychczasowych.