MENU
25 960x340

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598, dalej: ustawa pzp), które wprowadza ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z zamówienia wykonawcy, wymienionych w art. 108 ust. 1 lit. c ustawy pzp, który otrzymuje brzmienie:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054).

Powyższe oznacza, że katalog przestępstw powodujących wykluczenie wykonawcy z zamówienia publicznego został rozszerzony o przestępstwa wymienione w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), tj.:

1. Kto, zajmując się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda w zamian za zachowanie wywierające wpływ na:
1) poziom obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych;
2) obrót lub powstrzymanie się od obrotu konkretnym lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym podlegającym refundacji ze środków publicznych;
– podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
2. Tej samej karze podlega, kto będąc osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające refundacji ze środków publicznych lub zleceń, o których mowa w art. 38 ust. 1, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za wystawienie recepty lub zlecenia lub powstrzymanie się od ich wystawienia.
3. Tej samej karze podlega, kto będąc osobą zaopatrującą świadczeniodawcę w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne albo będąc świadczeniodawcą lub osobą reprezentującą świadczeniodawcę żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą, w zamian za zakup leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego podlegającego refundacji ze środków publicznych.
4. Tej samej karze podlega, kto w przypadkach określonych w ust. 1-3 udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

Mając to na uwadze, powstaje konieczność aktualizacji zaświadczeń o niekaralności w nowych zamówieniach publicznych, ponieważ dotychczasowe zaświadczenia od 1 stycznia 2022 r. będą zawierały nieaktualny katalog przestępstw.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981). Od  1 lipca 2022 r. zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi będzie realizowana również przez udostępnianie umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, których wartość przedmiotu będzie przekraczała 500 zł. Rejestr umów będzie prowadzony przez Ministra Finansów w systemie teleinformatycznym i będzie obejmował w szczególności informacje o:
1. umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, tj.:
• numer umowy – o ile taki nadano;
• datę i miejsce zawarcia umowy;
• okres obowiązywania umowy;
• oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
• określenie przedmiotu umowy;
• wartość przedmiotu umowy;
• informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy,
2. uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

W rejestrze umów nie będą zamieszczane informacje o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy pzp.

Informacje w rejestrze umów będą zamieszczane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, zaś dane zawarte w rejestrze będą powszechnie dostępne.

Nowelizacja przewiduje również sankcje dla każdego, kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.