MENU
Agreement 2679506 960 720

Zmiany w systemie CRBR

Ze względu na zmianę przepisów ustawy AML, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2021 na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, że zmianie ulega szereg obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 1. Zmienia się lista podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do CRBR – oprócz dotychczas zgłaszających informacje spółek podmiotami zobowiązanymi stają się:
  1. spółki partnerskie
  2. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
  3. spółki europejskie
  4. spółdzielnie
  5. spółdzielnie europejskie
  6. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  7. fundacje
  8. trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
   1. – mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub
   2. – nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu
 2. Niezależnie od typu podmiotu zobowiązanego do zgłaszania informacji do CRBR przestaje być obowiązkowe zgłaszanie informacji o wszystkich osobach uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej (podmiotu zobowiązanego). Obowiązkowe będzie zgłaszanie jak dotychczas:
  1. danych identyfikacyjnych podmiotu zobowiązanego
  2. informacji o wszystkich beneficjentach rzeczywistych osoby prawnej (podmiotu zobowiązanego) ustalonych w zgodzie z obowiązującymi przepisami
  3. informacji o osobie lub osobach dokonujących zgłoszenia; zgłoszenie jest dokonywane przez osoby ustawowo uprawnione do reprezentacji zgłaszanej osoby prawnej – podmiotu zobowiązanego (w przypadku trustu – powiernika lub osobę zajmującą stanowisko równoważne); to czy będą to informacje o jednej czy więcej osobach zgłaszających – zależy od właściwego dla danego podmiotu sposobu reprezentacji

Ze względu na przepisy przejściowe

 1. spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS i fundacje wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. oraz trusty spełniające jeden z warunków skutkujących obowiązkiem zgłoszenia informacji do CRBR istniejące przed dniem 31 października 2021 r. – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.
 2. spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS i fundacje wpisane do KRS po dniu 30 października 2021 r. oraz trusty, które spełnią jeden z warunków skutkujących obowiązkiem zgłoszenia informacji do CRBR po dniu 30 października 2021 r. – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej w ciągu 7 dni odpowiednio od wpisania do KRS lub spełnienia warunku dla trustu.
 3. Spółki, które zgłosiły do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych przed 31 października 2021 r., w przypadku, gdy wśród zgłoszonych osób będących beneficjentami rzeczywistymi na dzień 31 października 2021 r., są osoby posiadające więcej niż jedno  obywatelstwo – mają obowiązek zgłosić informację o dodatkowych obywatelstwach beneficjenta rzeczywistego (niezgłoszonych uprzednio do CRBR) w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
 4. Instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy AML, w przypadkach, w których nałożony na nie został obowiązek przekazania organowi właściwemu w sprawach CRBR zweryfikowanej informacji o zidentyfikowanych rozbieżnościach (art.61a ustawy AML) mogą w celu wykonania tego obowiązku korzystać z odpowiedniej usługi systemu teleinformatycznego CRBR.

W celu zapoznania się z kolejnymi informacjami rekomendujemy śledzenie strony Ministerstwa Finansów oraz naszego bloga na bieżąco.