MENU

Zmiany w uprawnieniach strażników miejskich (gminnych)

Z dniem 28 stycznia 2014 roku strażnicy gminni (miejscy) otrzymali nowe kompetencje na podstawie nowelizacji aktów prawnych regulujących ich działalność. Zmiany obejmują będą dwa rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U z 2014 r., poz. 55) oraz z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U z 2014 r., poz. 56).

Zgodnie z ww. aktami prawnymi Strażnicy miejscy (gminni) zostali uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za: naruszenie wymogów dotyczących magazynowania odpadów, zlecania gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom oraz zbierania odpadów bez odpowiedniej umowy. Ponadto odnoszą się także do przywrócenia strażnikom kompetencji do karania mandatami prowadzących punkty zbierania metali za niedopełnienie formalności przy skupie oraz osób nielegalnie spalających śmieci.

Modyfikacje rozporządzenia dotyczącego ewidencji etatów i wyposażenia objęły natomiast usystematyzowanie katalogu elementów wyposażenia strażników miejskich podlegających ewidencji oraz dodaniu do niego siatek obezwładniających.