MENU

Zmiany w warunkach dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Tzw. „tarcza 4.0.” wprowadza w szczególności zmiany w zakresie art. 15zzc, który dotyczy dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionych.

Po nowelizacji okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się już po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Przez spadek obrotów gospodarczych należy więc rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca po nowelizacji składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę (nie jak dotychczas – miejsca prowadzenia działalności gospodarczej), po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Nabory wniosków nie ulegają obecnie zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.

Co istotne, dofinansowanie, o którym mowa w powyżej, nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.