MENU

Zmiany w warunkach wypłaty świadczenia postojowego

„Tarcza 2.0.”, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) wprowadza w szczególności zmiany w warunkach wypłaty świadczenia postojowego.

W świetle nowelizacji osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

  1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Co istotne, nie będzie już obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

  1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (zmiana z 1 lutego 2020 r.),
  2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przepisy powyższe stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość jednorazowej wypłaty świadczenia postojowego zarówno na rzecz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i osób wykonujących umowę cywilnoprawną. „Tarcza 2.0.” przewiduje możliwość ponownej wypłaty świadczenia na rzecz wskazanych podmiotów, nie więcej niż trzykrotnie.

 

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.