MENU

Zmiany w zakresie postępowania uproszczonego

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U.  z 2017 poz. 933), wprowadza zmiany w kwestiach związanych z windykacją należności. Jedną ze zmian jest rozszerzenie zakres stosowania jednego z postępowań odrębnych tj. postępowania uproszczonego. W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego od dnia 1 czerwca 2017 r., zgodnie z nowym brzmieniem
art. 5051 pkt 1 k.p.c. postępowanie uproszczone będzie stosowane  w  sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

Według obecnego brzmienia art. 5051 k.p.c ww. przepisu postępowanie uproszczone stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Zmiana zatem polega na tym, że w sprawach o roszczenia z umów wartość przedmiotu sporu stanowiąca górny próg dla stosowania postępowania uproszczonego zostaje podniesienia z 10.000,00 zł do 20.000,00 zł. Tak samo z 10.000,00 zł do 20.000,00 zł zmienia się decydujący o stosowaniu postępowania uproszczonego górny próg wartości przedmiotu umowy w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową. Jednocześnie doprecyzowany zostaje przedmiot umowy konsumenckiej jako przesłanki stosowania postępowania uproszczonego z obecnie jeszcze obowiązującej „niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej” na „niezgodność rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową”.

.