MENU

Zmiany w zakresie tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 1 stycznia 2017 roku w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą przedsiębiorcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Dotychczasowo progiem tym była liczba 20 pełnych etatów. W obecnym stanie prawnym pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą fakultatywnie tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, lub też mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 4-6 ustawy.

Analogicznie zmianie uległ również art. 6a ust. 1a omawianej ustawy, który przewiduje obecnie, że jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w roku kalendarzowym w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników, pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawca, o którym mowa w art. 3 ust. 1c i 2, tworzą Fundusz.

Wprowadzone zmiany nie dotyczą pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gdyż dla nich, tak samo jak dotychczas, utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne bez względu na liczbę zatrudnionych.

Z kolei u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Zmiany te wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016, poz. 2255).