MENU

Zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy Kodeks spółek handlowych, do której doszło na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016, poz. 2255).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 236 § 11 k.s.h. wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem wspólników do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólników.

W konsekwencji obniżono próg z 1/10 do 1/20 kapitału zakładowego uprawniający do złożenia żądania umieszczenia konkretnych spraw w porządku obrad, dodatkowo zmieniono termin na zgłoszenie takiego żądania z terminu miesięcznego na termin trzy tygodniowy, dodatkowo wprowadzono obowiązek dla Zarządu do wprowadzenia podniesionej kwestii do porządku obrad i poinformowania o tym fakcie wspólników w odpowiednim trybie we właściwym trybie.