MENU

Zwolnienie pracownika przy likwidacji jedynego w swoim rodzaju stanowiska pracy a likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk – jaka jest różnica?

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2018 r. (sygn. akt III PK 97/17w przypadku zwolnienia pracownika podczas likwidacji jednego w swoim rodzaju stanowiska pracy a likwidacji jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk są to dwie odrębne kwestie oraz powinny być osobno rozpatrywane, ponieważ w pojęciach powyższych można odnaleźć aspekty odmienne.

Według wyroku likwidacja wskazana jako pierwsza tj. przy likwidacji jedynego w swoim rodzaju stanowiska pracy, w której wyniku następuje zmiana struktury zakładu pracy powodująca zmniejszenie zatrudnienia, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy itp. zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju.

Konieczność porównania z innymi pracownikami pojawia się natomiast w przypadku drugim, czyli przy likwidacji jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk. Wtedy zaś należy wskazać konkretnych pracowników, z którymi stosunek pracy chcemy zakończyć. Sąd podkreśla w treści wyroku, iż pracodawca ma obowiązek wskazania w wypowiedzeniu umowy o pracę kryteriów doboru pracownika do zwolnienia. Jeżeli bowiem likwidacja dotyczy tylko jednego albo części spośród większej liczby takich samych lub podobnych stanowisk pracy, to tak określona przyczyna wypowiedzenia (likwidacja stanowiska) tłumaczy konieczność zwolnienia pracownika, ale nie wyjaśnia, dlaczego rozwiązano stosunek pracy z konkretnym pracownikiem, pozostawiając w zatrudnieniu inne osoby zajmujące stanowiska objęte redukcją.

Zatem sama ocena zasadności przez sąd wypowiedzenia w przypadku drugim sprowadza się do weryfikacji kryteriów doboru pracownika do zwolnienia, gdyż niemożliwa pozostaje ocena zasadności przez sąd działań organizacyjnych podejmowanych przez pracodawcę.

Dlatego też należy zwalnianego pracownika zapoznać z niniejszymi kryteriami już w momencie wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli jednak tak się nie stanie, dany pracownik będzie mógł zakwestionować wskazane kryteria w chwili złożenia odwołania do sądu. Zatem waga kryteriów jest niezwykle ważna w rozpatrywaniu zasadności wypowiedzenia.